Játékszabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1.A Szervező

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Mapsolutions Zrt. (székhelye: 6725 Szeged, Faragó utca 21. 2. em; nyilvántartja a Szegedi Törvényszéak Cégbírósága, cégjegyzékszáma: Cégjegyzékszám: 06-10-000475; Adószám: 25033399-2-06; e-mail cím: adatvedelem@mapsolutions.hu, adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-144687/2018; a továbbiakban: Szervező”).

2. A játék időtartama 

2018május 9. 12:00 – 2019. május  23. 16:00

3. A Játékban való részvétel feltételei:

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18 évet betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki regisztrál a www.otthonterkep.hu oldalon 2018. Május 9. 12:00 – 2019. május 23. 16:00 között, és kinyit legalább egy ládát.

A Játékos a regisztrációkor megadott e-mail címével vehet részt a Játékban, és a regisztrációkor megadott e-mail cím alapján kerül azonosításra. A megadott e-mail cím valódiságáért a játékos felel. A Játékban egy személy csak egy címmel vehet részt, egy Játékos több e-mail címmel nem játszhat.

Nem lehetnek Játékosok a Szervező és a nyereményeket felajánló cégek alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § (b) bekezdése).

Szervező jogosult kizárni a Játékból mindazon személyt, aki

 • nem felel meg a jelen Játék szabályzat feltételeinek,
 • megpróbálja kijátszani a Játék feltételeket (például de nem kizárólagosan több néven regisztrálva próbálja növelni az esélyeit), illetve
 • a Játék során olyan magatartást tanúsít, amely méltatlan a játék szellemiségéhez és céljához.

4. A Játék menete

 1. Látogasson el a otthonterkep.hu oldalra.
 2. Adjon fel egy hirdetést és aktiválja, nyerési esélyeinek növeléséhez válasszon fizetős csomagjaink közül.
 3. Indítson el a címlapról egy tetszőleges keresést, majd a megjelenő listából válassza azokat az ingatlanhirdetéseket, amelyeknél szerepel a kincsesláda ikon.
 4. Az ingatlan adatlapján kattintson a jobb oldalon található ládára.
 5. A láda azonnali nyereményeket rejthet magában, illetve a Játékos részt vehet a fődíj kisorsolásában. Ehhez nem kell mást tennie, mint kitölteni a láda kinyitása után megjelenő regisztrációs formot.
 6. Minél több ládát nyit ki, annál nagyobb esélye nyílik megnyerni a fődíjat. A Szervező minden egyes Játékos esetében legfeljebb 100 db láda nyitását tudja figyelembe venni a sorsolás során.

5. Nyeremények, a nyeremények kisorsolása

A Játék során a Szervező minden nap azonnali nyereményeket sorsol ki a Játékosok számára. Az azonnali nyeremények véletlenszerűen kerülnek a Játékosok részére kisorsolásra. Az azonnali nyeremény elnyerésére bármely Játékosnak egyenlő esélye van.

Azonnali nyeremények között az alábbi ajándékok kerülnek kisorsolásra:

 • 42 db (napi 3 db) Főzelékes Feri könyv a Libritől
 • 7 db (2 naponta 1 db) Szabudolószoba kupon a Knowlandtől és a Szobafogságtól

A Szervező a Játék végén azon Játékosok között, akik nem kerültek a Játékból kizárásra, kisorsolja a fődíjat, amely bruttó 500.000,- Ft összeg. A fődíjért való sorsolásban minden Játékos annyi súllyal vesz részt, ahány ládát megnyitott a Játék során, de legfeljebb 100, megszorozva az általa igénybe vett hirdetési csomaghoz tartozó szorzóval. A hirdetési csomagok szorzója a következő:

 • Start csomag 1x
 • Alap csomag   2x
 • Kiemelt csomag   5x
 • Prémium csomag 10x
 • Exkluzív 20x

A nyereményt csak a nyertes Játékos veheti igénybe, más személy részére a nyeremény át nem ruházható, át nem adható.

A fődíj kisorsolásakor a Szervező egy (1) tartalék nyertest sorsol ki. A tartalék nyertes abban az esetben válik jogosulttá a fődíjra, ha

 • az eredetileg kisorsolt nyertes nem felel meg a jelentkezés feltételeinek, vagy
 • a nyertes Játékost a Játékból ki kellett zárni, vagy
 • a nyereményt az értesítést követő 15 napon belül nem veszi át.

A fődíj sorsolás időpontja:  2018. május 24. 16:00

A sorsolás helyszíne: a Szervező irodája (1033 Budapest, Polgár u. 8-10.)

 1. A nyertesek kihirdetése, a nyeremény átvételének szabályai

Az azonnali nyeremények esetén a a Szervező a nyertest a Játék során megadott e-mail címre küldött e-mailben értesíti a nyeremény átvételének módjáról és idejéről, legkésőbb a sorsolást követő 5. munkanapon.

A fődíj nyertesét a Szervező a Játék során megadott e-mail címre küldött e-mailben értesíti a nyeremény átvételének módjáról és idejéről, legkésőbb a sorsolást követő 5. munkanapon. A fődíj átadása kizárólag személyesen történhet, előzetes egyeztetés alapján.

Ha a Szervező email-en (3 próbálkozás) nem tudja a nyertest 15 munkanapon belül elérni (vagyis a nyertes az e-mailre nem válaszol), akkor a nyertes Játékos továbbiakban nem jogosult a fődíjra, a fődíj ezt követően a tartalék nyertest illeti meg.

A nyertesként kisorsolt Játékosnak lehetősége van arra, hogy nyereményéről a Szervezőhöz intézett nyilatkozattal lemondjon. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás igénybe vételére szolgáló nyereményt a Szervező biztosítja a nyertes részére a nyereménnyel kapcsolatos további kötelezettségek is a Szervezőt terhelik. A Szervező tájékoztatja a nyerteseket, hogy a nyereményekkel kapcsolatos kifogás esetén hová fordulhatnak.

A fődíj nyertesének nevét a Szervező közzéteszi Facebook oldalán, és cikket valamint fotót készít róla, amelyet a www.magazin.otthonterkep.hu honlapon valamint közösségi oldalain közzétesz. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve jelenik meg, illetve egy fotó az átvételről, valamint egy interjú a nyertessel. A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul itt hivatkozott személyes adatai kezeléséhez és közzétételéhez.

 1. Adózás

A nyereményekre (beleértve mind az azonnali nyereményeket, mind a fődíjat) vonatkozó minden adóvonzatot a Szervező visel. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a nyertes Játékost terhelik.

 1. Adatkezelés

8.1     A Játékba történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelője a regisztrálók önkéntes hozzájárulása alapján Szervező. A Játékban megadott személyes adatok kezelésére a Szervező adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók.

8.2     A Játékos a Játékra történő regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzat és a Szervező Adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezéseket megismerte, megértette, és azokat elfogadja.

 1. Egyebek

9.1     A Játékban való részvétel nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá.

9.2     A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Játékos a Szervező által üzemeltetett honlapokat csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni.

9.3     A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti, vagy veszélyezteti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját és személyhez fűződő jogait.

A Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy veszélyezteti. Továbbá a Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

9.4     A Játékban való részvétel során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, a korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre tekintettel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk, vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

A Szervező a Játék alkalmazással és a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint. Minden más felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályzatban foglalt esetekre.

9.5     A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Játékszabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés, vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

9.6     A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti, vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a megszakítás, vagy felfüggesztés időpontjáig a Játékra regisztrált Játékosok elérhetőségére.

9.7     A Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságok jogosultak.

9.8     Szervező a Játékszabályzatot a www.otthonterkep.hu honlapon, valamint a Szervező közösségi oldalain teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi a korábbi Játékszabályzattal azonos helyeken és módon. A Játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a már regisztrált Játékosokat. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a Játékban való részvétel folytatásáról, vagy a Játékból történő kilépésről.

9.9     A Játékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Játékszabályzat feltételeit, illetve elolvasta, megértette és elfogadja az Otthontérkép Csoport (Mapsolutions Zrt. és Amango Kft.) Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat. Kijelenti továbbá, hogy a regisztráció során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 

Mfor.hu legfrissebb cikkei

Bod Péter Ákos: Tőkeexport – avagy mit is szeretne a magyar politika?

Bod Péter Ákos: Tőkeexport – avagy mit is szeretne a magyar politika?

Az összkép egyáltalán nem támasztja alá a rózsaszínű kormányzati kommunikációt.

Zelenszkij: "Ha nem kapjuk meg a segélyt, elveszítjük a háborút"

Zelenszkij: "Ha nem kapjuk meg a segélyt, elveszítjük a háborút"

Lengyelország kissé befeszült Ukrajna irányába, Zelenszkij egész nap az Amerikai Egyesült Államokban tárgyalt. Háborús összefoglaló este.

Verheti a falba a fejét, ha nem vett délelőtt eurót

Verheti a falba a fejét, ha nem vett délelőtt eurót

A hazai fizetőeszköz ugyanis kora délután öt egységgel volt gyengébb az euróval szemben.

Tücsköt-bogarat összehord - vagy eszik?

Tücsköt-bogarat összehord - vagy eszik?

Már vagy tíz éve téma, s mostanában megint erősödik a polémia a rovarokról, mint lehetséges jövőbeli élelmiszerről. Jegyzet

© 2023 (v2.202102)